Amortering

Att amortera ett lån betyder att du betalar av en summa av lånet. Amorteringen är det belopp som vid varje betalningstillfälle ska betalas. Ett betalningstillfälle sker med jämna mellanrum och vanligast är att det är varje månad eller varje kvartal. Ett kvartal är en fjärdedels år, det vill säga tre månader. Då betalar man amorteringen och räntan tillsammans. När du tar ett lån och lägger upp en plan för amorteringen får du också reda på vilken modell som ingår i låneavtalet. Vilken av de två modellerna som används avgör hur man räknar ut amorteringsbeloppet. Vanligaste modellen är rak amortering men även annuitet används ofta. 

Rak amortering

Rak amortering innebär att du betalar tillbaka lånet med ett lika stort belopp för varje betalningstillfälle. Utöver det betalar du också en ränta på skulden. Trots att summan för amorteringen är samma vid varje betalningstillfälle så skiljer sig räntan åt. Detta beror på att räntan ändras när du betalar av lånet och det lån som består minskar. Räntan är nämligen en procentsats av lånet och när det minskar så påverkas räntan. I och med detta blir kostnaden olika vid varje avbetalning trots att själv amorterings summan är samma vid rak amortering. 

 

Den huvudsakliga principen med rak amortering är att skulden delas på antal amorterignstillfällen som är med i avtalet du har med banken. Om du till exempel lånar 100 000 kronor som ska återbetalas på fem år och du amorterar varje månad blir det fem år gånger tolv månader, det vill säga 60 amorteringstillfällen. Delar du 100 000 kronor på 60 amorteringstillfällen blir det ungefär 1 665 kronor vid varje amorteringstillfälle. Väljer du istället att amortera varje kvartal blir det fem år gånger fyra kvartal, det vill säga 20 amorteringstillfällen. 100 000 kronor delat på 20 amorteringstillfällen blir då 5 000 kronor vid varje amorteringstillfälle.

 

Resultatet av att du betalar av lånet är att ränta blir lägre och den allmänna kostnaden vid betalningen minskar. Med rak amortering så minskar skulden fortast och kostnaden för räntan i helhet blir lägre. 

Annuitet

När du har annuitet som modell för amortering betyder det att du har ett bestämt belopp som innebär både räntan och amorteringen. Då är beloppet, som brukar kallas annuiteten, för både ränta och amortering lika stor varje månad. Men eftersom annuiteten är lika stor vid varje tillfälle betyder det att den i början av lånets avbetalningstid är en större del ränta och till en mindre del amortering. Mot slutet av tiden som lånet ska betalas av på har skulden blivit mindre och då utgör räntan en mindre del av annuiteten och amorteringen en större del. Amorteringen ska vara så stor att lånet kommer att vara helt avbetalat när lånets löptid är slut. Löptid innebär den tid som är avtalat att lånet ska betalas av på. 

 

En förutsättning för att annuiteten inte ska förändras är att räntan inte ändras under lånets löptid. Det är dock vanligt att att ett lån på annuitet har rörlig ränta. Om räntesatsen ändras under lånets löptid kan långivaren hantera detta på två olika sätt, antingen genom bibehållen annuitet eller genom en ändrad annuitet.

Bibehållen annuitet

Bibehållen annuitet betyder att annuiteten inte ändras bara för att räntan gör det. Det innebär att om räntan skulle höjas skulle den betalningen bestå av mer ränta och mindre amortering medans beloppet, det vill säga annuiteten, är densamma. Skulle det hända så kommer amorteringen minska och skulden kommer ta längre tid att betala tillbaka. Om räntan däremot sänks så kommer amorteringen gå snabbare. 

 

Ändrad annuitet

Ändrad annuitet betyder att annuiteten ändras om räntan ändras. Långivaren räknar då om hur mycket annuiteten blir om ränta kommer till att ändras. Detta betyder att amorteringen är densamma hela tiden men att det totala beloppet kan variera om räntan gör det.